Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en de uitvoering van alle opdrachten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Square Fruit BV, Kinderdijk 94 te Middelburg, KvK nummer 62090828.

De offerte en deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen. Aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door beide partijen.

Artikel 2 Inhoud opdracht 

Square Fruit BV is een dienstverlener op het gebied van videoproducties, concept-ontwikkeling, (multi-) media content en aanverwante diensten en producten. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten van Square Fruit BV met derden die zij in de uitvoering van de overeenkomst betrekt.

Square Fruit BV levert ondernemingen en instellingen (hierna individueel ‘de Opdrachtgever’) tegen overeengekomen vergoeding, diensten en producten (hierna het ‘Project’). Er is sprake van een inspanningsverbintenis en levertijden hebben slechts een indicatieve strekking.

De inhoud, aard, omvang, prijs en duur van de werkzaamheden worden door Square Fruit BV vastgelegd in een schriftelijke offerte, welke tot het moment van aanvaarding door Square Fruit BV kan worden herroepen c.q. gewijzigd. Opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor de door haar verschafte en te verschaffen informatie met betrekking tot het Project waarop Square Fruit BV haar offerte baseert.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de offerte c.q. door aanvang van de geoffreerde werkzaamheden door Square Fruit BV. Het sluiten van een overeenkomst met Square Fruit BV houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Square Fruit BV of een van haar opdrachtnemers.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Square Fruit BV zijn verstrekt, heeft Square Fruit BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot het geleverde en zal binnen 1 week na levering enige reclame met betrekking tot het geleverde aan Square Fruit BV doen toekomen, bij gebreke waarvan het geleverde als deugdelijk wordt beschouwd. Het geleverde is in ieder geval deugdelijk als het door de Opdrachtgever op enigerlei wijze in gebruik wordt genomen.

Artikel 3 Beloning en betaling 

Het basishonorarium van Square Fruit BV wordt vastgelegd in de offerte, exclusief BTW en eventuele onkosten en heffingen. Eventuele kosten voor intellectuele eigendomsrechten zullen additioneel in rekening worden gebracht. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Square Fruit BV ontlenen c.q. is Square Fruit BV gerechtigd tot een additionele vergoeding van tenminste de door haar gemaakte kosten conform de overeengekomen tarieven. Opdrachtgever is verder gehouden om alle redelijke onkosten die door Square Fruit BV in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

Na aanvaarding van offerte zal Square Fruit BV gerechtigd zijn een voorschot in rekening te brengen als op de offerte vermeld.

Alle facturen zullen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan (fatale termijn) en zonder opschorting of verrekening. In het geval van betwisting van een (gedeelte van een) factuur zal Opdrachtgever dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk motiveren aan Square Fruit BV, bij gebreke waarvan een factuur als onbetwist geldt.

Onbetwiste (gedeelten van) facturen zullen door Opdrachtgever binnen de normale betalingstermijn worden betaald, bij gebreke waarvan een boeterente zal gelden van 1 % per maand met een minimum van 100 Euro per maand. Tevens zal in voorkomend geval Square Fruit BV gerechtigd zijn haar werkzaamheden op te schorten totdat door haar volledige betaling van de openstaande bedragen is verkregen.

Square Fruit BV is in voorkomend geval gerechtigd alle kosten van (buiten)gerechtelijke incasso bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Annulering of uitstel van geplande werkzaamheden binnen het Project, zoals een opnamedag of huur van apparatuur binnen 7 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden, zal worden doorberekend tegen een tarief van 35% van het geoffreerde basishonorarium. Annulering of uitstel van bovengenoemde binnen 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden zal worden doorberekend tegen een tarief van 50% van het geoffreerde basishonorarium. Kosten voor de annulering van door Square Fruit BV ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten zal volledig worden doorberekend aan opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij.

Artikel 4 Intellectuele Eigendom 

Alle door Square Fruit BV verstrekte documenten, tekeningen, videoproducties, verstrekte ideeën, beelden, concepten, illustraties of (proef)-ontwerpen en andere zaken blijven (intellectueel) eigendom van Square Fruit BV en mogen niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Alle intellectuele eigendomsrechten die in de uitvoering van het Project ontstaan komen toe aan Square Fruit BV.

Op verzoek van Opdrachtgever en tegen overeen te komen voorwaarden kan Square Fruit BV een gebruikslicentie aan Opdrachtgever verstrekken met betrekking tot bepaalde intellectuele eigendomsrechten. Square Fruit BV verleent voor haar eigen intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever een gebruikslicentie voor werken die door Square Fruit BV in de uitvoering van het Project ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door Opdrachtgever zelf en vervalt op het moment dat Opdrachtgever niet voldoet aan enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten van licenties van derden ten behoeve van het Project en deze zullen door Opdrachtgever rechtstreeks met deze derden worden afgehandeld. Het betreft hier bijvoorbeeld auteursrechten van derden, beeldrechten, muziekrechten, portretrechten, Stichting SYNC, BUMA/STEMRA, SENA etc.

Opdrachtgever vrijwaart Square Fruit BV van alle inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden behoort niet tot de opdracht aan Square Fruit BV. Indien dergelijke kosten aan Square Fruit BV in rekening worden gebracht, is Square Fruit BV gerechtigd deze door te belasten aan de Opdrachtgever.

Square Fruit BV heeft het recht van naamsvermelding op door haar ontwikkelde werken, alsmede het recht door haar ontwikkelde werken voor promotionele doeleinden in te zetten, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 5 Beëindiging 

De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist op de in de offerte vastgelegde datum of op het moment dat de opdracht is voltooid.

In het geval van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling door een der partijen is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegging te beëindigen.

In het geval het aangaan en/of de inhoud van de overeenkomst / opdracht een inbreuk blijkt te vormen op een wettelijke of contractuele verplichting ten opzichte van derden is Square Fruit BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, te beëindigen.

Square Fruit BV is tevens gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding indien Opdrachtgever weigert het geleverde als deugdelijk te aanvaarden.

Ondanks beëindiging heeft Square Fruit BV het recht reeds openbaar gemaakte en/of gedrukte communicatie-uitingen c.q. gedistribueerde werken onder de overeengekomen voorwaarden te blijven gebruiken.

Na beëindiging blijven de bepalingen van deze overeenkomst geldig die naar hun aard bestemd zijn om na het einde van de overeenkomst van kracht te blijven.

Artikel 6 Overige bepalingen 

Square Fruit BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever al dan niet verband houdende met de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Square Fruit BV of haar leidinggevenden.

Iedere aansprakelijkheid van Square Fruit BV is beperkt tot maximaal het door haar onder de opdracht geoffreerde bedrag.

Square Fruit BV is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, inclusief schade van derden.

Opdrachtgever is gehouden iedere schade of voorzienbaar schaderisico schriftelijk te melden aan Square Fruit BV binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever dit heeft gesignaleerd of redelijkerwijs had kunnen signaleren. Bij niet of te late melding vervalt iedere aansprakelijkheid van Square Fruit BV.

Iedere aansprakelijkheid van Square Fruit BV vervalt 12 maanden na het ontstaan daarvan.

Opdrachtgever vrijwaart Square Fruit BV in het kader van haar opdracht voor alle vorderingen van derden.

Alle door Square Fruit BV in het Project te gebruiken informatie / content, dient door de Opdrachtgever rechtenvrij aan Square Fruit BV te worden aangeleverd.

Partijen verplichten zich om geheimhouding te betrachten ten opzichte van elkaars bedrijfsgegevens waartoe zij in het kader van de opdracht toegang hebben.

Het is Square Fruit BV toegestaan de naam van Opdrachtgever te vermelden in haar externe communicatie ten behoeve van de promotie van haar onderneming.

Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing en de rechtbank te Middelburg bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.